RODO

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych osób ubiegających się o kwalifikację do Programu

Szanowna Pani / Szanowny  Panie,
w sprawach dotyczących zapewnienia ochrony, naruszenia oraz podejrzenia naruszenia Pani/Pana danych osobowych w zakresie ubiegania się o kwalifikację do Programu, proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Wielkopolskiego Centrum Onkologii pod adresem e-mail: daneosobowe@wco.pl.

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych

Szanowna Pani / Szanowny  Panie,
w sprawach dotyczących zapewnienia ochrony Pani/Pana danych osobowych, proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju jest Pan Błażej Korczak, e-mail: iod@miir.gov.pl.

Kontakt w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Realizacja praw osób, których dane osobowe dotyczą

W myśl art. 15 – art. 22 RODO osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa, w szczególności prawo do:
a) uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych oraz informacji o procesie przetwarzania danych,
b) żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) sprzeciwu,
h) sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora.

Klauzula Obowiązku Informacyjnego

Klauzula obowiązku informacyjnego – osoba ubiegająca się o kwalifikację do PNGiS